al contingut a la navegació Informació de contacte

Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM número 5

Publicació en el BOP número 72, de 11 d'abril de 2019

Queda publicat en el BOP (Butlletí Oficial de la Província de Lleida) l'Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM número 2. De conformitat amb els artícles 85 i 86 bis del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, l'expedient se sotmet a informació pública pel termini d'un mes.