al contingut a la navegació Informació de contacte

Altres publicacions:edictes, projectes...

Publicació en el BOP número 72, de 11 d'abril de 2019

Queda publicat en el BOP (Butlletí Oficial de la Província de Lleida) l'Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM número 2. De conformitat amb els artícles 85 i 86 bis del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, l'expedient se sotmet a informació pública pel termini d'un mes.

Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM número 5

application/pdf PUBLICACIO_INICIAL_MEMÒRIA_MPOUM_zona4_190124.pdf — 1213 KB

L’objecte del projecte és reformar l’edifici de les Escoles Velles i ampliar-lo afegint un nou cos. El programa es reparteix de manera que l’antic edifici acull els serveis administratius de l’Ajuntament i en l’ampliació hi trobem l’accés a aquest edifici.

application/pdf 210301-Projecte bàsic i d'execució de reforma i apliació del nou ajuntament d'Ivars d'Urgell.pdf — 25501 KB

Projecte executiu sistema fotovoltaic d'autoconsum sobre coberta: Consultori Vallverd Aprovat inicial

application/pdf PROJECTE_Consultori Ivars 774KWP_VISAT.pdf — 6651 KB

Projecte executiu sistema fotovoltaic d'autoconsum sobre coberta: Fòrum Maria Mercè Marçal. Aprovat inicial.

application/pdf PROJECTE_Fòrum_Ivars_ 637KWP_VISAT.pdf — 6533 KB

Projecte executiu sistema fotovoltaic d'autoconsum sobre coberta: Zona esportiva d'Ivars d'Urgell. Aprovat Inicial.

application/pdf PROJECTE_ZonaEsportiva_ 1320KWP_VISAT.pdf — 6433 KB

Aprovació projecte sistema fotovoltaic d'autoconsum sobre coberta: Casal l'Espiga de Vallverd.Aprovacio inicial

application/pdf PROJECTE_Casal_Vallverd_ 2002KWP_VISAT.pdf — 6430 KB

Memòria del Projecte executiu modificat per a la reforma i ampliació del nou Ajuntament. Exposició Pública. Període al·legacions

application/pdf MEMORIA.pdf — 16211 KB

Pressupost i amidaments projecte executiu modificat per a la reforma i ampliació del nou Ajuntament. Exposició pública. Període al·legacions

application/pdf PRESSUPOST AMIDAMENTS.pdf — 900 KB

Plànols projecte executiu modificat per a la reforma i ampliació del nou Ajuntament. Exposició pública. Període al·legacions

application/pdf TOTS ELS PLÀNOLS AJUNTAMENT.pdf — 3624 KB

Projecte de taxació conjunta de sòls destinats a sisitema viari a la Plaça Sant Miquel de Vallverd

application/pdf 0.1 Per publicar ETAULER PROJECTE TAXACIO.pdf — 1213 KB

ANNEX I SOL·LICITUD PROCÉS DE SELECCIÓ PER A COBRIR LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA INTERVENCIÓ AJUNTAMENT IVARS D'URGELL

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 5.- SOL-LICITUD PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARI.docx — 51 KB

Es publica el document Annex I de Sol·licitud de participació per a la provisió del lloc de peó de brigada municipal de l'Ajuntament d'Ivars d'Urgell. Personal Laboral Fixe

application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12 5.- ANNEX I - SOL. PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARI.docm — 94 KB

Per Decret d’Alcaldia núm. 219/2022 de 22 de desembre, s’han aprovat les bases i la convocatòria excepcional en el marc del procés d’estabilització d’ocupació temporal, per cobrir d’una plaça de mestre/a i una plaça de tècnic/a en educació infantil de la llar d’infants municipal, en règim de personal laboral fix mitjançant concurs de mèrits, torn lliure, i s’obre el termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà la publicació de l’anunci de l’extracte d’aquesta convocatòria en el DOGC. L'extracte de la convocatòria ha estat publicat en el DOGC núm. 8841 de data 26 de gener de 2023

application/pdf 20221223_Uns altres_Bases de convocatòria_04_22_BASES ESPECÍFIQUES LLAR INFANTS (1).pdf — 557 KB

Per Decret d’Alcaldia núm. 219/2022 de 22 de desembre, s’han aprovat les bases i la convocatòria excepcional en el marc del procés d’estabilització d’ocupació temporal, per cobrir una plaça de tècnic/a en educació infantil de la llar d’infants municipal, en règim de personal laboral fix mitjançant concurs-oposició, torn lliure, i s’obre el termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà la publicació de l’anunci de l’extracte d’aquesta convocatòria en el DOGC. L'extracte de la convocatòria ha estat publicat al DOGC núm. 8841 de data 26 de gener de 2023

application/pdf 20221223_Uns altres_Bases de convocatòria_05_22_BASES ESPECÍFIQUES LLAR INFANTS_concurs_op (1).pdf — 563 KB

Model de sol·licitud per a participar en el procés d'estabilització d'una plaça de mestra i una de TEI de la Llar infants municipal per concurs.

application/pdf ANNEX 3 INSTÀNCIA PARTICIPIACIÓ PROCES SELECCIO LLAR INFANTS (CONCURS).pdf — 261 KB

Model de sol·licitud per a formar part del procés de selecció d'una plaça de TEI de la Llar infants municipal mitjançant concurs-oposició en el marc de l'estabilització.

application/pdf MODEL 2_INSTÀNCIA_PPOCES_SELECCIO_TEI_LLAR INFANTS (CONCURS-OPOSICIO).pdf — 261 KB