al contingut a la navegació Informació de contacte

Òrgans de govern

Els òrgans de govern que configuren l'Ajuntament d'Ivars d'Urgell són: Els plens municipals, les juntes de govern local i la comissió especial de comptes

SESSIONS PLENÀRIES ORDINÀRIES:  La periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament son trimestrals                                                                                                       

SESSIONS PLENÀRIES EXTRAORDINÀRIES I EXTRAORDINÀRIES URGENTS: Seran d'aplicació les disposicions de caràcter general previstes a la legislació de règim local.

SESSIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL: La funció de la Junta de Govern Local és assistir a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions, així doncs, aquesta Junta no actua en delegació del Ple, per tant, no porcedeix a publicar les actes i/o acords. Per a exercir les seves competències resolutòries, la periodicitat de les sessions és cada quinze dies.

LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES: A aquest òrgan li correspon l'informe dels comptes anuals previ a l'aprovació del Ple. Celebra les sessions  d'acord amb allò que determina l'artícle 101 del DL 2/2003, de 28 d'abril, TR de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.