al contingut a la navegació Informació de contacte

ANUNCI APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ PM-3-Catalana de Farratges-

En el Butlletí Oficial de la Província (BOP), número 231, de dijous 29 de novembre de 2018, està publicat l'Anunci d'aprovació inicial del projecte d'urbanització PM-3 Catalana de Farratges.

AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL
Anunci d’aprovació inicial del projecte d’urbanització -PM-3- Catalana de Farratges
La Junta de Govern Local, en sessió de 15 de novembre de 2018, va aprovar inicialment el projecte de urbanització que afecta l’àmbit d’actuació del Pla de millora urbana -PM-3- Catalana de Farratges, de conformitat amb els articles 89.6 i 119.2.c) del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, se sotmet a informació pública per termini d’un mes, comptat des de l’endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la província de Lleida (BOP)
Així mateix estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament.
Durant dit termini podrà ser examinat per a qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es
formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.
Ivars d’Urgell, 26 de novembre de 2018
L’alcaldessa, Montserrat Coma Ribera

Informe tècnic