al contingut a la navegació Informació de contacte

Període mig de pagament a proveïdors 4t Trimestre 2018

Informació relativa al Període Mitjà de Pagament de l’Ajuntament d'Ivars d'Urgell 4t trimestre 2018

DIMECRES 10 ABRIL 2019

En compliment de l'establert a l'article 6 i a la disposició transitòria única del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques (BOE 30 de juliol) i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, i segons el que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, l'Ajuntament d'Ivars d'Urgell publica el període mig de pagament a proveïdors a la finalització del quart trimestre de 2018.

Document Actions